مشخصات فردی و زندگینامه
نام:سید مهدى
نام خانوادگی:رجائی الموسوی
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم حدیث ، رجال و تراجم

زندگی نامه

زندگینامه ایشان بزودی ثبت خواهد شد